Previous Video

             

   بهشت دین

من آشنای عشـــــــقم اسرار من همین است

من همنشین هجرم مقصود من در این است

من عمر از فراقــــــــــش رنجور درد بودم

آخر به من امـــــــیدی دیدار در زمین است

این آرمان پاکـــــــــم انشا الله شود ســـــــبز

دیدار روی جانان بر من بهـــشت دین است

هر اعتراض دشــــمن در من نمی کند سود

این اصل مغز عرفـان منظور زائرین است

تا هر کجا باشد اصـــــــرار میکــــــــنم من

اصول پاک اســـــلام دارای این چنین است

خوشا به حال آنکس اســـــــرار امر دانست

مــــنـــکر اگر شود کس جاهل ولادین است

بشتاب ای مســـــــــــلمان دیدار کن زیارت

کین بهـــــــترین مطاع از حج اکبرین است

                                                    خسرو زیباکیان

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید