نامه یک دوست همرایک مشوره سودمند

برادر گرامی مسوول برگنامه زیباک پامیربدخشان ، درود بر شرف شماکار شما واقعا بزرگ ارجاوند و قابل ستایش و نهایت سترگ است. بخصوص آن قسمتها که مربوط میشود به فرهنگ و زبان اقوام پامیری و سخن سریان زیباک، خیلی شیرین و ستودنی است.
هموطن ارجمند نباید ترس و واهمه را بخود راه داد، این وظیفه ماست که فرهنگ دیرپای خود را به جهانیان معرفی نمائیم، بله، نباید انتظار داشت که کسی دیگر این مهم را انجام دهد، این وظیفه ماست.


بازهم
ولی منحیث یک دوست و یک هموطن یک تقاضا داشتم اگر بیشتر در معرفی فرهنگ مردم خودتان زحمت بکشید، به نظرم بهتر خواهد نسبت اینکه گفته و نوشته های اشخصاص « سیاسی » را درج نمائید.
امیدوارم که وقت گرانبهای شما را نگرفته باشم.


موفق باشید. پـــــــــدرود.

 

نویسنده:

حسینی حسنیار شغنانی

---------------------------------------------------------------

دانشمندگرامی آقای حسینی حسنیارشغنانی !

نامه دوستانه شما که حاوی رهنمایی های سودمند بود دریافت داشتیم ، تشکرازمشوره وتوجه شما ، اما درباب مسایل سیاسی که ازآن نام برده اید تا هنوزهمکاران ما به آن علاقه مندی چندانی ندارند . ومطالب تیز سیاسی هم نداریم .

همانگونه که درعنوان این رسانه توجه دارید ، برای اکنون رسانه ما تنها درگستره هنروادبیات دارد مطلب تهیه میکند. درباب سیاست و تهیه مطلب مربوط به آن تا هنوزتصمیم جمعی اتخاذ نشده است .

ما تعهد که داریم ، که درپیرامون فرهنگ سرزمین مان هیچگونه هراسی درین خصوص ازکسی نداشته باشیم و برای فعلا عرصه هنروادبیات مورد توجه ماست ، اگر امروهدایتی باشد ما درخدمت شما وهمه عزیزان فرهنگ دوست وفرهنگ پرورهستیم .

 

مسول رسانه زیباک پامیربدخشان

/ 2 نظر / 10 بازدید
حسینی

دوستان گرامی دورد ! بار دیگر فرصت را غنیمت شمرده درودهای گرم خویش را نثارتان مینمایم. در ضمن نهایت مسروررم که شما در آنجا با آن امکانات کمی که دارید، نمیگذارید که چراغ فرهنگ پامیر زمین و اقوام پامیری خاموش گردد. درود بر شرف تک تک شما. برادرتان حسینی حسنیار ( شغنانی)

ایمان

سایت شما خوب و قشنگ بود اگر می توانید به سایت ما هم سر بزنیدwww.mochiko.com