کسوک که ولازفوک اشکاشمی

 

                                           فرید ( فرحت)

 

زفوک اشکاشمی واکی ثه زفوک هاپامیری اوست زه ئی متعلق که زفوک قدیم آریائی ئی.هم زفوک دورهای دیرفرسابه مسیرهفیروک هت بالنده گی اندشه هاهزاران شوخی هت هزاران رنج شختوکی اوست صدتیف خولوکی اوست.

   ادبیات اشکاشمی په ومنطقه دیروهتوکی فرسانا نفیشتوکی فریندوک کدم توجه هی با نه شدوک هم زفوک که وسیله بومیانی زه اوآند اصلا سواد بلافوک هت نفیشتوک هیف نا نست حفظ شدوک.

    زفوک اشکاشمی زه په برابرزفوک فارسی هت ادبیات جهانی قرارندوک شوخ خساره مند شدوک کدم هازه ثه ولا کمه زفوک اس تکلم اس کولان (په اشکاشم افغانستان ) مه زفوک هی لیپی هت ا ن کولوک زه عنقریب ثه پوک وزو . پذینوک هت زفوک اشکاشمی آشنا شدوک که اسوک های عمده تفکرهت اندیشه فریندوک هت واکی ثه دوره های که اهمیت مش سرزمین هی . زه ثه دوره های اولا فرسا که برنسو زه هی سورشختوک نا دامنه گسترده هری سازی اوست زه فی لیپ که درد  خرو .

     توجه نکنوک که زفوک اشکاشمی هت دیگر زفوک های پامیری دشمنی فی شوخ که مه زفوک ها فریندوک زه هم شواهد فی واضیع هت روشن هی زه فرسا په مه زفوک تحقیق هت پژوهش نه کولوکان هز کوشش کنم په مه باره که گول کنوک واژه های ناب زفوک اشکاشمی وزم هت فرازئی ثه سیر زندگانی مه زفوک که بخش های مختلف غژوک من که پژوهش   

 

 

/ 0 نظر / 115 بازدید