پیام یکی ازدوستانی خوب و همکارما درکویت

نخست ازهمه بهترین وصمیمانه ترین احترامات خودرا خدمت تمام دست اندرکاران محترم عرض وادب مینمایم.

  واقعا جای بسا افتخار است که شما عزیزان وطن پرست ودلسوز باکمترین امکانات توانستید فرهنگ غنا وشخصیتهای متفکرخویش را برای همه مردم افغانستان با استفاده ازانترنت معرفی نمودید این یکی ازشاه کارهای ادبی شماست . من واقعا خیلی مسرت دارم از چنین کار انسان دوستانه وخرد گرایانه تان من زیاده وقت تانرا ضایع ننمایم ازخداوند بی همتا برایتان موفقیت هرچه بیشتر را استدعا مینمایم. دوست تان ظهورعلیشاه (ظهوری) ازولسوالی شغنان الان دانشجو دانشگاه کویت .

نویسنده:ظهورعلیشاهfz_zahoori@hotmail.com

/ 0 نظر / 10 بازدید