معرفی يکی از پيشتازا ن عرصه شعر در بدخشان

.

                 

                     

                       استــــــــــــادزلمی "صادق"

 

استادزلمی "صادق" فرزند حاجی عبدالحفیظ خان متولد سال 1327خورشیدی درقریه دشت خاورک ولسوالی کشم ولایت بدخشان،تحصیلات ابتدائی رادرلیسه کشم ،متوسطه راذرلیسه ابن سینا کابل،ثانوی رادردارالمعلمین اساسی کابل بپایان رسانیده ودرسال 1354ازپوهنحی روشان کابل سند فراغت حاصل نموداست.

سالها به صفت معلم درخدمت اولادوطن قرارداشت،موصوف دردوره های جوانی به سرایش شعر آغازکرد، اینک یک نمونهءازفـــــــــــــــرازهای شعردوره جوانی او:

                 سکه یادگار

ای بت عشوه گرنگر،زخم دل فگارمن

سنگ دلی چراکنی؟نیست دیگرقرارمن

بسمل ناز خویش را،زارونزارکرده ای

ازچه نمی کشی ورا؟ای مهءگلعذار من

کاسهءچشم آب شد ،خانهءدل خراب شد

مینگری و می روی؟ وای بحال زارمن

درسبق و کتاب من ،نیست  بجز نام  تو

عکس رخت بود بتا ، سکهء یادگار من

صبروقرارمن توئی ،داروندارمن توئی

آری!توئی بلی بلی،حاصل  کاروبارمن

نسبتی  نیست  این مرا ،با توسرشقاوتی

ازچه کنی مرا چنین ،خواروذلیل یارمن

ای بت سیمتن چرا؟وعدهءخام می دهی؟

هفته وماه گذشته است،تابکی انتظارمن؟

رازتوفاش میکنم،صبرنمانده بیش ازاین

ای بفدات این سرم، چاره بکن بکارمن

"صادق"دلشکسته راگرتو نـــــــــــوازشی کنی

شعر سرا شود  ترا ، خامهء   آبدار من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اظهار همدری

با بسیار افسوس خبر شدیم که آقای زلمی جان

یکی از دوستدارن این رسانه و دوست خـوبی

مابه سبب بیماری که بــــــرایش پیش آمده در بیمارستان مرکزی فیض آباد بستر میباشند.

      ما از دربار پروردگــــار بزرگ به ایشان

شفای زودتر خواسته و تندرستی کامل خواهان هستیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید