ابراز تسلسيت

                     TinyPic image

«بازگشت همه به سوی اوست »

با اظهار اندوه فراوان ، اداره تارنگار (زیباک  پامیر بدخشان )  یاد آور میشود که این رسانه فرزانه ترین عضو فعال ( هیت تحریر ) خود را از دست داده است.

شهید علیداد «امینی» استاد رشته علوم اجتماعی دانشگاه بدخشان و عضو هیت تحریر نشریه زیباک پامیربدخشان در حالیکه از سوی وزارت تحصیلات عالی ، کاندیدای بورس درجه فوق لیسانس کشور سنگاپور بود ، جهت خداحافظی با اعضای خانواده اش عازم زیباک شده ، در باز گشت موتر حامل شان بین تیرگران و صوفیان وردوج مورد حمله و انداخت ماشیندار  آدمکشان حرفوی قرار گرفته و به اثر آن رانده واسطه و استاد «امینی» به درجه عالی شهادت نایل شده و به رحمت حق پیوسته اند.

اداره وبلاگ زیباک پامیربدخشان ، در حالیکه خود را در اندوه بزرگ مردم شریف زیباک استان سهیم میداند ، روح آن شهید بزرگوار ( راه تحصیل ) را همیشه شاد خواسته و جایش را فرودس برین از دربارپروردگار استدعا مینماید.

همکاران این رسانه از داخل و خارج مراتب همدری و غم شریکی و ابراز تسلیت خود را به پیشگاه برادر ارشد ایشان آقای استاد محمد امین خان و همه خانواده داغدیده ایشان ، دوستان ، خویشاوندان و همه وطندران آن شهید ابراز مینماید

                                                      روحش شاد باد

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید