بدخشانم بدخشانم

 

           

                          

                                                     اسماعیل خراسانپور

                                                        امریکا نیویارک

 

 

غرورم عزتم  شانم

عروج عشق و ایمانم

بدخشانم بدخشانم

 

من از این دور ازین پایان

از این آباد ازین ویران

ازین کابوس ازین زندان

جنان زرپرستان ((برده گان آز))

تفرجگاه قارون زادگان فرعونیان هامان

دیار زورمندان

نسل قابیل

(( محور شیطان))

کویر مرگ وجدانها

هبوط گوهر انسان

ترا پیوسته میخوانم

بدخشانم بدخشانم

مرا با نام زیبایت

به تصویر قشنگ تو

به پامیرت که سر بر آسمان دارد

به جیحون همیشه در خروش و بی درنگ تو

به کبک و کفتر و شاهین مست و تیز چنگ تو

به آهوو پلنگ تو

به صحراهای سبزو چشمه ساران شفا بخشت

به گلهای سفید و سرخ و زرد و رنگ رنگ تو

به سیب وناک و انگورت که نتوان یافت در فردوس

به لعل و لاجورد ریگ و خاک وچوب و سنگ تو

چنان پیوند و پیمانیست

کای آرامش جانم

که بی یاد تو یکدم زیست نتوانم

بدخشانم بدخشانم

ایا پامیر ای بام جهان ، شهنامه ء خاور

تو یی سمبول رادی ،استواری اوج

تویی خورشید را بستر

ایا ککچه چنان مهر زلالت در رگان یاد من جاریست

که هر شب آسمان از دیگانم میبرد اختر

بدخشان ای مهین مادر

ایا پرورده در آغوش صدها شاعر و رهبر

خداوند سخن بیدل

سخن پیرایه گر مخفی

غیاثی ،باقری مرتاض و جیحون زبان اخگر

سخنور پرتو و پدرام و سیحون وخراسانی

سرایش گر ذیغم،دهزاد و بهمن لاجوردین شهر

زعیمان شهید وجاودانی نام تا محشر

بدخشی ،شه ولی باحث

وصد ها قاعد دیگر

غبار از چهره ات گم باد ای فخر خراسانم

بدخشانم بدخشانم

توچون از فیض آبادی

فدای نام کشم و یفتل و درواز خواهانت

فدای خاش و زیباک و کران وراغ شغنانت

فدای جرم و واخان و بهارستان و منجانت

بیادت ای دیار نازنینم زار ونالانم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید