مطلبی به زبان وخی

شیک مردم مشکل وینک  

         

                      مهر علی وخانی

چیزکی شیک مردم من ثه زیکنگ مشکل ثه یه ، یهت نهدیشک ، شکوار الف بی ، یم زیک ویشن غفچ موضوعن وشعرات ، ادبیات یی جهین قیمتی ادبیات شفاهی تهی .

ده گذشته آلمان دانشمندش کوشش کرتهوو ، سخیک زیکهف ، تاجکستان شیکفر ، نه سرلیک خطن الف بی شهت توو، یو کهمک اش کرتهوو. مگر یم زیک ده دگر زیک فن ثه تلفظ نگ برابر ( جر ) نه وزدی.

یم زیک نه بس وزدکی ، ترپریت نگ چیت . یم زیک کی ثه ادبیات شفاهی نگ غفچ بای ، مگر ثه فارسی زیک نگ  اش دژگه کی ضررین وینهدک، مگر ثه دیگر زیک فینگ زیک فی نک  در امن وهرشک .  ثه وختن تن که  اوش شیکفن یف زندگی شهرک ( الهک ) و قرغیز فن ثه فیتک ، زقهک ثه ترکی زیکن و شیکوارن گت ویتک .

شیک مردم کی و  ثه بهر مملکت تاجکستان ، خیطای ( چین ) ات ، پاکستان ، افغانستان شه زندگی ثرن ، ثمن کی مردم رهچک وزیک در بینی یم مردم نهست ، یم زیک ثه دیگر زیک فن اثر وژگ ، مانند افغانستان ثه فارسی دری زیکنگ ، دی تاجکستان ثه روسی ات دی پاکستان ثه اردو ات انگلیسی زیکنگ ، دی خیطای ( چین ) چینایی مغولی زیگنگ ، شیکوار اثر کرک . ثم من کی شیکــــــــوار زیک غفـــــــچ سابقه ای زیک کی غل ثه بهتر پرت رشت.

 شیکوار زیک ، ده قهطاری اشکاشمی زیک ، زیباکی زیک ، سنگلیجی زیک ، منجانی زیک ، روشنانی زیک ، یزغلامی زیک ، سرکولی زیک ات که خف سابقه اف ثهی آریایی زیک نف اورشک حساب شه وات سن ، ثهمن کی الف بی یمن نهست ، تر پهرت شه دهشت .

ثهمن کی دیگر دانشمندان ادبیات فن ده پامیر زیکفن تعصب شهیه ده افغانستان ثه هجک وینگ شه سهکم نه واست .  اگر یه منطقه زمن ون ، شف جایک سه فهسن ، وخت میینسر سه واست ، یم ادبی تر پیریت یوندن  .

 />/>/>

/ 0 نظر / 4 بازدید