از زبان یک جنرال بخوانید

روشوه ستانی آشکار و بدون هراس

 (چشمدیدهای واقعی ) 

جنرال ( ع  -  ح –  ر )

 از آنجایکه مبارزه اجتماعی – سیاسی جاده نا هموار راه طولانی و پرخم وپیچ بوده و برای یک فرد مسلمان این مبارزه دارای جوانب متعدد و متنوع است. یکی از این جوانب بصورت پیگیرانه و قاطعانه همانا مبارزه به انواع و اشکال فساد اداری است که  فساد مغایر اخلاق اسلامی  واخلاق اجتماعی است.  

اخلاق٬ در مفهوم گسترده آن شکلی از آگاهی اجتماعی و مجموعه ای از عادات٬ معتقدات٬ احساسات سنن ٬آداب و موازین است که فی مابین انسانها ٬  افراد جامعه شکل گرفته و عدول از آن به معنی گزاشتن و نادیده انگاشتن تمام آن موازین و ضوابطی است که نزد تمام افراد جامعه دارای قدسیت و کرامت معین میباشد.

انسان مسلمان به مثابه فرد از جامعه بشری بیشتر از همه چون انسان با مسولیت ومعتهد بایست – مجموعه این عادات ٬ معتقدات ٬احساسات٬ آداب و موازین احتماعی را به نحو خوبتر وبهتر نه تنها رعایت نماید بلکه آنرا در وجود ٬ سرشت و روان خود در کرکتر ورفتار خود گسترش و پرورش دهد.تابحیث یک انسان شائسته و دارای خصایل عالی اخلاقی به مثابه انسان وارسته به جامه پیراسته اخلاقی به مثال یک انسان کامل از لحاظ خصایل عالی – اخلاقی عرض اندام نماید.ا

ما متاسفانه عده از اعضای ارگان های امنیتی رسالت عظیم شانرا درراه وطن و مردم فراموش کرده و به قیمت اشک فقراء و مردم غرق در رشوه ستانی  و فساد اداری هستند. من خود شاهدی صحنه هستیم که در یکی ازوزارت خانه ! ها برای جمع آوری دالر جدول تعین بستی با قیمت آن درهر واحد اداری  نظر به موقعیت آن در کمیسیون سه چهار نفری استخدام٬ به شکل بسیار محرم که در جعبه میز رئیس موجود است که  به مجردی که کسی در خواست کنند بطور مخفیانه بدسترس آن قرار داده میشود.ایکاش مقام اداره کننده مستحضر نبوده باشند ٬ اما همه میدانند که رشوه به شکل علنی و بدون هراس  است و در چینین موارد بازپرس وجود ندارد و یاخود مقامات بلند پایه  شریک آن  میباشند .آنها به جای رسالت انسانی – رشوه و فساد اداری را بیشه کرده اند ٬ بدین گونه نه تنها رسالت انسانی ومسلمانی و وطنپرستی و مردم دوستی  شان را در معرض سوال قرار داده اند ٬ بلکه از روی نعش تمام مفاهیم ٬ آبرو و حییثیت انسانی شانرا نیزازدست داده اند .این کمیسون مقرری ها ! در چنگال یک هیولای ضد اخلاق انسانی و اجتماعی به بدترین شکل آن گرفتارشده است. و گلوی بیچاره ترین و وطنپرست ترین و صادق ترین اولاد این وطن به دست شوم این قماش افراد به واسطه اخذ رشوه آشکار که خلاف اصول و موازین اجتماعی و انسانی فشرده میشود.

نظربه فرموده حضرت محمد (ص) که فرموده اند:

« آن کسیکه در فکرحل مشکل مسلمان نباشد ٬ مسلمان نیست .»

در کمسیونی این وزارت خانه .....رشوه ستانی سوء استفاده از دارایی عامه ٬ دسیسه بازی و دروغ پراگنی امر عادی بوده و به سرنوشت مادونان و زیردستان اعتنایی صورت نمی گیرد ٬ مردم پاک طینت ما به آنان به مثابه خدمتگزاران وطن نه ٬ بلکه به صفت خیانت کاران و خائینین وطن مینگرند.ما وارث فرهنگ دیرینه و غنی هستیم ٬ آنها باید بدانند و به وضع زندگی مردم متوجه باشند و خویشتن را کاملا اصلاح و نمونه مثال بسازند .پس برماست تا روان و وجود خودرا به پاکی اخلاقی مسلمانی بیارایم و در پی خدمت انسانی برای مردم برآیم . 

/ 0 نظر / 10 بازدید