کبگ دره اسیک درفاصله خلخان زیباک بدخشان

Partridge. (Getty Images)

                    این کبک از ناهنجاریهای زمان سخت خسته است ،  سرود و آواز نمیخواند

                    و قهقره های مستانه اش دیگر دل دره ها را نوازش نمیدهد . حالا دارد به

                                                      به سرنوشت خویش فکر میکند.

/ 2 نظر / 28 بازدید
رشيد شيرزاده

گوگ خو ب است واقعا یک دانه به من بیار میخرم از لطف شما تشکر من کوگ را دوست دارم.

افشین کرمانی

بسیار مقبول یه دوستانی افغانی