شعر ی از آقای ج : جویا باشنده زیباک بدخشان

امیـــــــــــــــدواری

                   

        ج  :    جویا 

دایم نوازش با تهی دســــــتانم آرزوست

انواع نعمت جمله را هر خوانم آرزوست

هر بینوا را دست کمک گر کـــــنی دراز

راضیست ذات حق در احســـانم آرزوست

همیش به گوش من بود ناخوش صدای جنگ

آسایش هر کجائی به انســـــــــانم آرزوست

از جنگ و شور و فتنه حواسم جنون گرفت

امنیت و عدالت دورانــــــــــــــم آرزوست

ابراست نعمـــــتی که دهد آب رحمــــــــــتی

بر دشت خشک مژده بارانــــــــم آرزوست

گویند ندارد حافظه شخــــــص دروغگوی

در عهد و پیمان راستی و ایمانـــم آرزوست

از علم پی نبرده و دانش به قدری مـــــــوی

دائم صــباحی خـــواندن قرآنـــــــم آرزوست

آنکو سفر بکرده و دور از دیار خویـــــش

نیکو سلامت آید این آرمانــــــــم آرزوست

"جویا" بگفــت حرف دلـــش را در این ورق

عدل و صفا و پاکی وجدانـــــــــم آرزوست

فیض آباد -  20 /11/ 1382

Your Image Thumbnail 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید