استاد مومين قناعت

زبان مادری

قند جويی پند جويی ای جناب!

هر چه می جويی بجو

بی کران بحريست گوهر بی حساب

هر چه می جويی بجو

فارسی گويی، دری گويی ورا

هرچه می گويی بگو

لفظ شعر و دلبری گويی ورا

هر چه می گويی بگو

بهر من تنها زبان مادريست

هر چه شير مادرست

بهر او تشبيه ديگر نيست نيست

چونکه مهر مادرست

زين سبب چون شوخی های دلبران

دوست می دارم ورا

چون نوازش های گرم مادران

دوست می دارم ورا

/ 2 نظر / 7 بازدید

سلام وبلاگتون خيلی خوبه اميدوارم که بهتر از اين هم بشه

معصومه مرادی

خيلی خوشم اومده از اين وبلاگ َعاليه