دولت بای یمگانی با شعروموسیقی اش

 

دولت بای اسکانی شاعر، نوازده وسراینده یمگان زمین

 

دولت بای عرب زاده ، شاعرسرزمین نامداروپرآوزه یمگان است ، دقیقا ازسرزمین سلطنت حکیم فرزانه ناصرخسرو وازمخلصان ومریدان خاص این حکیم ، عرب زاده ازنسل عمریمگی ( شاهی معروف ) وازنوادگان سید سهراب ولی( نویسنده واندیشمند) دوچهره نامداراسماعیلی بدخشان است . دولت بای هرچند به گفته خودش کمترمکتب ومدرسه خوانده ، اما شعرهایشاز محتوای خوبی برخورداراست ، او بیشترهمانند دیگرهم مسلکان اش میخواهد به شیوه عرفانه شعربسراید ، ودراشعاراش موضوعات عقیدتی ومذهبی خودرا انعکاس بدهد ، که به آن بگونه موفقانه دست یافته وشعرش درتمام مناطق همجوارش طنین اندازگشته است.

عرب زاده مردی با استقامتی است ، ودرعقاید اجدادی اش خیلی مستحکم ، او یک مسلمان اسماعیلی بسیارعقیده مند است وبه راه رسم مذهبی پابند واستوار.

سال های زیادی مانند بسا همدیارانش علیه بیداگران زمان مردانه رزمیده ودرسنگرمستحکم وشکست ناپذیر( اسکان ) ازتوابع گلستان ( جرم )  مردانه واردفاع جانانه نموده است. شعرهای دولت بای عرب زاده اسکانی که به قول خودش حاضرنیست آنها را به نشرات ارائیه کند ، خیلی زیاد است ، وتنهابا پا فشاری یک دوستش یک مجموعه دست نویس مشتمل برچند پارچه شعراوراتازه به دست آورده اند که این شعرزیرنیزازآن مجموعه انتخاب گردیده است.

به راستی سرزمین یمگان ومریدان ناصرخسرو هرچند سخت به دستاتیرناصرخسرو احترام قایل اند ، وهنوزم قصاید حکیم را مرتب زمرمه میکنند ،امامریدان ناصرتا هنوزدرسرودن قصیده که یکی ازعناصرمهم شعرناصرخسرواست دسترسی چندانی ندارند که جای تامل است.

بیشترین شعراین سرزمین ( غزل ) است ودولت بای عرب زاده اسکانی هم بیشترغزل سروده ، اما شعرهایش به همان نبض عارفانه سبک مولانا جلال الدین می چرخد که دروصف شمس امام دورخود گفته است.

دولت بای نیزسبک مولانا را اختیارکرده وبیشترشعرهایش را دروصف بزرگان دین سروده  با شعرهایش ، آهنگ ساخته وخودش آنها را زمزمه میکند ودرمحافل میخواند ، اما خیلی خوب میخواند ، دسترسی او به موسیقی برایش زمینه بهتری انتخاب شعررا مساعد ساخته است . اما اینکه حاضرنیست شعرهایش به چاپ برسد ، دلیلی به آن نداشت . دولت بای عرب زاده اکنون درعلاقه های اشکاشم زندگی میکند وطبع وراوان خیلی شاد دارد.

 

محتاج درمان

 

دوستانی اهل دانش ازبدخشــــــــــان هستمی

خــــادم وخــــــدمت گذاراهل عرفان هستمی

مانده ام محروم علم همچو حباب درروی بحر

میروم هرسوشنـــــاورموج بی جان هستمی

هست چاره گرشوم شاگـــــرد راه علم وفن ؟

چون که من حــــالا هنوزم مردمیدان هستمی

صنف سه مکتب خـواندم بعدازآن چوپان شدم

حال فـــــــکرم آمده ناگه پشیمـــــــان هستمی

درنشست اهـــــل دانش می نشینم خـــــــارزار

ازخجل حرفی ندارم سربه دامــــــــان هستمی

چاره درم بجــــــوید ای خــــــردمندان دهـــــر

زان که من نسل بشراولاد انســــــــان هستمی

بس که چرخ نابه سامـــــــان کرد مارا خارزار

لیک خوشم درسرزمیـــــن اهل عرفان هستمی

کشتی فکرم روان است سوی اوقیانوسهای دور

لحظه لحظــــــه درکمـــــین موج توفان هستمی

خــــــون دل خوردم دیریست درمند حیــــــرتم

نه طبیب ونه دوا محــــــــتاج درمــــان هستمی

اهـــــــل دانش رانــــباشد بغض وتعصب باکسی

من که  نسل وزاده آن شاه مــــردان هستمـــــی

باخودم می بالم که درکــــــانون عمـــر خویشتن

من مرید ناصرخسروبه یمـــــــگان هستمــــــی

عمریمــــــــگی ،سهراب با علـــــــــی ابن اسد

تاکه جــــــــان دارم خــــــدمتگارایشان هستمی

با عرب زاده بجـــــــوید چــــــــــاره دری دلش

انتظارچــــاره اش درملک اسکـــــــان هستمی

 

دولت بای " عرب زاده "

اسکان – بدخشان

/ 2 نظر / 32 بازدید
نادم

زنده باشید عالی و خوب سری به من هم بزنید خوشحال میشوم آدرسhttp://vajhedin.blogfa.com

جاوید عربزاده

تشکر از شما کوشش زیادی برای زنده کردن فرهنگ مردم تان می کنید اما می خواهم در باره دولت بای عربزاده بگویم که اشتباه شده است او از نسل عمر یمگی نیست.