اندز های سود مند

Есть ли что-нибудь,
что тебе
 не нравиться и возмущает тебя
……?

 

 شما را زندگی خوش تان نمی آیدو از آن لذت نمی برید...؟

 

 

 

Если что-нибудь еще, что продолжает тебя беспокоить……?

 

اگر یگان چیزی دیگر هم در زندگی شما را میآزارد....؟

 

 

 

 

 

Оглядись вокруг себя и поблагодари за все, что тебе предоставлено в этой Жизни...

 

یکبار به دور خود نگاه کن،چیز های که در زندگی برایت میسر شده...

 

 

 

 

        Мы удачливы, что имеем намного больше того, что требуется чтобы просто жить счастливо.

        Постараемся не оказаться в числе безнравственных пользователей    того, что предлагает нам наше «современное и продвинутое» общество, которое часто забывает об остальных двух трети человеческого рода.

 

 

 

ما خوش بخت هستیم،آن چیز های که در زندگی برای ما میسراست و میتوانیم با همان راضی بوده و خوشبختانه زندگی نمایم.

 و کوشش کنیم تا فراموش نکنیم از آن نسل های دوم و سوم بشری که در حالت فقر زندکی میکنند.

 

 

 

Отправь это послание вне «очереди».

 

Не оставляй его только для себя.

Перешли его хотя бы один раз.

Это не будет бесполезным делом.

 

ارسال بدارید این پیام را به تمامی نسل های بشری.

 فقط آنرا برای خود حفظ نگه ندارید.

 و این کار بی فایده نمی باشد.

 

                  ارسالی زلمی جان از شهر فیض آباد

/ 0 نظر / 4 بازدید