ميراثهای کهن اجداديی ما

مطلبی به زبان اشکـاشمی     

به کــوشش خسروزیباکیان

زفـــــوک اشکاشمی

ناغژوکوز چاف شدوکان

    TinyPic image

                                            فريد احمد( فرحت )

هک ثهوه جایزه جگ پزنان ، زفوک واک چیزی افهام و تفهیم زه جک کسان وهیگول ، خی هدف او نظر غژان ، اما ثهوه جایزه از وینم اشکاشمی زفوک قریب اوست ، زه ثه بین شو.

مش نظر زی نفونیزه اف اشکاشمی زفوک چاف اوساده نغژان ثه پشیزه هم زفوک هک ثه وهدیر فریندوک هیچکو مه زفوک ات نه کلوکان ، مخ مس انشاالله ات بی نه کهنان . ثه پشیزه مشتانو زفوکی.

مخ کوشش دهیرانزه خی نان ، روستا او پخی منطقه جگی چتان با مه زفوک غژان ، تازهواند دف واک پی دیگه خیتانو زفوک اپخشان او یاد زانزان .

مخ اگر پرینان هم زفوک ، هی ریشه هک ثه وهدیر ، ثه زمانی آریایی ها فرسا فریندوک ، از زواک مثال ته مخبا ثه زفوک آریایی دهیم اکو کلمه په اشکاشمی زفوک وهی با زیموز غژان کی معنا په فارسی ( آفتاب) یی.

سازه از وینم فی بدبختی زه جک خیتانا زفوک ات کلوکان حتا اگر کدمی په اشکاشمی مهی گول دهیو ، وهی باجک کی چیتان غژان زه من کس زه سامس ، اک پوهه زفوک کیزه چه پاشت فریندوک گپ دهیو ، جک پهی سور خاندان .

هم خاندو کوز ، په من نظر چیک کسان اونزه خهدک خیتانو زفوک ات کلوکان ، ثه پشیرزه هماند نه پزینان او ات کلوکان ، مُهن پیشنهاد مهیفا همیزه کوشش کُنم خهدک یاد زانزان او خهیخان، دفواک پی دیگه رواج کنان تازه ثه دهوست نشو .

/ 4 نظر / 28 بازدید
مهدی

سلام خسته نباشی و موفق باشی بكوشيد دوست داشتنى ها را به دست آوريد، و گرنه مجبوريد آنچه را به دست آورده ايد، دوست بداريد (سخنی از مارک تواین).

شمس الدين

به فريد جان سلام بسيار دير آمدی اما درست آمدی به خير بيا و خوب بنويس

توحیدی

سلام دوست عزیز ممنون میشم اگه معنای فارسی چاف را برایم بنویسی ...منتظرم

توحیدی

سلام دوست عزیز ممنون میشم اگه معنای فارسی چاف را برایم بنویسی ...منتظرم