یک عزیز دیگر نیز درگذشت

 

ابرازهمدری

 

(بازگشت همه به سوی اوست)

 

اداره رسانه زیباک پامیربدخشان ، درگذشت خدا پناه : " نوید "یک تن ازفعالان سیاسی ویکی ازچهره های فرهنگی کشوررا به همه یاران ،دوستان ، نزدیکان ، وبه محترم آقای محمد اسماعیل جان "خراسان پور" فرزند ارشد وباقی خانواده محترم شان تقدیم مینماید.

مرحوم خدا پناه " نوید " عمردرازی به استقامت ،پایمردی وقناعت به سربرد وقامت رسایش را نزد هیچ قدرتمندی خم نکرد . اوهمیشه علیه بیدادگران وطاغوتیان  زمان مردانه واررزمید والگوی شجاعت واستقامت رادرزادگاهش  رقم زد ، که تا سالها این مقاومت پایداری واستقبال بی نظیرخواهد شد .

خدا پناه نوید ، که شعرهایش هرچند گاهی درنشرات این رسانه اقبال نشریافته ، دربسا روزنامه ها وجراید دیگر درداخل وخارج نیزبه نشررسیده است . محتوای شعرهای نوید همه پرازاحساس عمیق ودرد اجتماع ومردم را دارد .

اوفرزند فرزانه زیباک بود ، که مردم دیارش را بامرگ خویش دراندوه بزرگ قرارداد .

اداره رسانه زیباک پامیربدخشان نیز با متاثرشدن ازخبردرگذشت آقای " نوید " مرگ اورا یک ضایعه فرهنگی ویک خلای ژرف درعرصه شعروادب بدخشان میداند، که جبران آن خیلی هادورازانتظارخواهد بود، روحش شاد ویاداش جاویدانه وجایش فردوس برین باد.

 

دفترتارنگارزیباک پامیربدخشان

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
حسینی

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. من از شنیدن این خبر ناخوش نهایت ملول و اندوهگینم ، اما هیچگاه باورم نمی آید که نوید بدنیای دیگری رفت. نوید نمرده است، او زنده است، او زنده جاوید است. نوید به دنیای دیگری رفت. او همیشه با ماست.