نظر زاده اشکاشمی يک شعر در وصف اشکاشم زادگاه اش

دیار باصفائی من

 

اشکاشم دل خــواهم زیبا ودل آرا شد

بانام نکوی خویش آئینه دلهـــــاشد

کوه کمرت جمله ، پیوسته مکان گنج

آوازه لعـــــل  تو مشهوربه دنیا   شد

اشکاشم سر سبز م آزاده مکان گردید

دردوره ءپیروزی آبادوکلان گـــردید

هر ساکن با ننـــــگ وآزاده پرست تو

بامعرفت ودانا     هم رنگ  زمان گردید

اشکاشم آبادم مارا تو  دل وجـــــا نی

اندرنظرم امروز تو  منـــــــزل  خوبانی

ازراستی که دلکش باغ وچمـــن سبزت

گل گل بشگف جا توقـــــلب بدخشانی

اشکاشم زیبایم ،پاکیـــــزه سرشتی تو

درفصــل گل ولاله سرشار زی کشت تو

بر اهــــل ریا وزهـــــــــد ،معقول اگر

صدبار برای مـــــن بهتر زی بهشت تو

اشکاشم پر فیض ام ،خوش باد وهوا داری

همگونه گرم چشمه صد  چشمه ها داری

رنجور اگر گردد درخانه ء تو مهمـــــان

ازآب شفا بخشت،بخشنــــده شفاداری

 نظر زاده اشکاشمی

/ 0 نظر / 8 بازدید