استاد لایق شیرعلی شاعرنام آور ما

ای اصل دیوان غزل، شاد آمدی، شاد آمدی

نقد دل و جان در بغل، شاد آمدی، شاد آمدی

بنیاد غم ها سوخته، جان مرا افروخته

بر قصد صد مکر و حیل، شاد آمدی، شاد آمدی

بکشاده زلف پر شکن، بشکسته صد ارمان من

ای کان عیش بی خلل، شاد آمدی، شاد آمدی

از صفحه برگ گلت، خواندم غزل های دلت

ای شاهکار بی بدل، شاد آمدی، شاد آمدی

در عالم شور و مقل، در عرصه جنگ و جدل

ای در ملاحت بی مثل، شاد آمدی، شاد آمدی

در بزم گنگ و کورها، در خوان تلخ و شورها

کندوی سرشار عسل، شاد آمدی، شاد آمدی

بودم زهستی ام خجل، در چاه مانده پا به گل

پیروز بر  ثوج اجل، شاد آمدی، شاد آمدی

اندر لبان غنچه سان، پیک ز عمر جاودان

بر قصد مرگ بی محل، شاد آمدی، شاد آمدی

بر من دمی دوران بران، با من بگو با من بخوان

ای ارمغان از ازل، شاد آمدی، شاد آمدی

 

 

استادلایق شیر علی

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید