درگذشت بیک جان باطنی

 

 

 

 

بیک جان ( باطنی) به جاویدانگان پیوست !

 

 

بیک جان باطنی مشهوربه ( دیوانه بیک ) درشهرپلخمری بغلان به حق پیوست .سالی بدی برای زیباک بود ، درین سال  زیباک دوچهره نامدارودلسوزودواندیشمندی خودراازدست داد . بیک جان باطنی که چند نوشته اش ازسوی رسانه زیباک پامیربدخشان به نشررسیده است ، یک تن ازهمکاران وگردانندگان خوبی این رسانه بود که باهمکاری وهمیاری قلمی ایشان این نشریه قوت بیشترخودرا داشت .وازتجربه ها ومشوره هایش همیشه استفاده اعظمی میشد.

مرگ بیک جان باطنی ، نیزدرحالی اتفاق افتاد ،که خدا پناه " نوید " شاعر،تحلیل گروفعال سیاسی زیباکستانی همین چند روزپیش با جهان ما وداع گفت واین نیزدرحال بود که دوستان وهمکاران او درمنطقه خیلی نیازمند به همکاری اوبودند . "باطنی " که به صفت یک افسردراردو کارمیکرد وبا اشتراکش درمقاومت عیله دشمنان وطن به اثرانداخت سلاحهای ثقیل قبلاشنوایی گوشهایش را تااندازه ازدست داده بود، به نوعی ازخدمت درقطعه نظامی امتناع نموده دریکی از موسسات مددرسان شامل کارشد وسالهای زیادی درآن موسسات فعالیت داشت . چندماه قبل دوباره به صفوف اردوملی پیوسته وبه رتبه قبلی اش درقطعه انتظامی جذب وجلب درمرکزولایت بدخشان شامل کارشد .

ایشان به اثرمریضی که عاید حالش گردیده بود به عمر( چهل وشش ) سالگی داعی اجل را لبیک گفته وبه دیارجاویدانگان پیوست . همه همکاران واعضای نشریه زیباک پامیربدخشان مراتب غمشریکی وهمدری خود را به بازماندگان واعضای خانواده شان تسئلیت عرض نموده صبرجمیل برایشان ازپروردگارعالم استدعا نموده وبرای بیک جان باطنی بهشت برین را منزل ابدی تمنادارد.

 

                ملای خلخانی

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید