غزل

مشکل آسان

سالها محـــــــــــرم بود این مردم ناچــــار ما

ازطواف کعبه مقصــــــــــــود روی یــــارما

شاد بــــــــــــادا ای تمام رهــــروان راه  نور

آمده پایان راه مــــــــــــــــــنزل دشــــوار ما

سوختـــــــیم داشتـــــیم ما اعــــتقاد راستـــین

تا رسید معراج خوشبختی در این پیکــــارما

در سعادتـــــــبار روز پاییز چون نو بهـــــار

باز شد دروازه های معــــــــــبد اســــرار ما

بس مــــبارک روزگاری بود بر هــــر آدمی

تادرخشیـــــــــد آفتاب روی آن سر کــــار ما

دور بودند پــــرده های راز حکمت از مـیان

بی نقـــــاب آمد به سوی عارف هشیـــــار ما

محو گشتند عاشقانش زود درمعشوق  خویش

باهمان وصـــــــــــل که  آمد یار در انظار ما

اوبگفتا  "  مشکل آسان ،  خانه آبادان" به ما

از دعــــــــای خیر او رونق گرفت بازار ما    

                             خسروزیباکیان  

   

                Partridge. (Getty Images)

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رمضان قلي زاده از ايران

مرحبا به اين ذوق و بيان شيوا حيف شد كه دير پيدايت كردم من نيز اندك ذوقي دارم لذا قدر ذوقت را مي‌دانم از جام لبت شراب نابم بجشان از چشمة زندگاني آبم بچشان

رمضان قلي زاده از ايران