زیباک درتصاویر

پیرناصرخسرو بلخی (  زیباک خلخان )

این صحفه تازه به کارآغازنموده ودرنزدیک ترین فرصت قراراست کارهای نشراتی خویش را پیوسته ادامه دهد . تا راه اندازی این صحفه خوانده گان عزیز صحفه زیباک منتظرخواهندبود.

/ 0 نظر / 10 بازدید