پوزش خواهی

با عرض پوزش ازخوانندگان عزیزنشریه زیباک پامیربدخشان که مدتی درکارنشرات ما سکتگی رونماگردید که یک اندازه اشکال تخینکی بود ویک اندازه گرفتاریهای دوستان وهمکاران عزیزما .

ازین به بعد همه کوشش میکنیم تا پروسه کاری نشراتی خویش را دوباره ازسرگرفته وبه همکاری سایردوستان وعزیزان این روند را ادامه بدهیم .

ازین که نتواسته ایم پیوسته نشرات خویش را ادامه بدهیم ازحضورشما عذرمیخواهیم

اداره نشریه زیباک پامیربدخشان

/ 0 نظر / 93 بازدید