فتح نوشاخ یا فال نیک

                               

 

 

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد

آنچی خودداشت زبیگانه  تمنا  میکرد

                                                                        « حافظ  »

 

احترامات بی انتهایی بنده حضور مدیرمسئول وهمه دست اندرکاران برگنامه یی زیبایی( زیباک پامیربدخشان)و چنان  چی هویداست داشته هایی این برگنامه تجلی ایست ازهمه آثارافتخارات فرهنگی خطه یی ازنظرافتاده یی بدخشان پس چی تمجید آفرین است همچوابتکارات پربار.  

درطی سالیان متمادی وخصوصا بعدازتشکیل حکومت دراین منطقه بنام افغانستان  حکومت متذکره بنا به رو یارویی ها نا بسامانی ها مشکلات داخلی تجاوزات بیرونی (که بدبختانه زمینه سازاین تجاوزها سردمداران ناراض دولتی بوده ).پس بااین حال به  تعیین جایگاه فرهنگی رشدارزش هایی معنوی دراکثر مناطق کشور توجه حتی اندکی هم صورت نگرفته.واین نکات برایی نقاط خاص و نژادخاص مدنظرگرفته شده به جایگاه هایی بلند دولتی می توانستندراه بیابند به القاب ماشینی چون سردار اعلیحضرت بابا وقهرما ن ازایشان نامگذاری می شدند  به مرقد ها ییشان تا امروز ملیون ها دالر تخصیص داده می شود ولی در بدخشان وقتی ضرورت به رای مردم میگردد کاراحداث سرک آغازمیگردد.

درمزار حکیم نا صر خسرو خشت هم به قیمت 10افغانی بالایی خشت گذاشته نمیشوددرحالیکه.......به فقر نبود امکانات تعلیمی صعب العبوربودن راه ها یی قریه جات دسترسی نداشتن مردم به مراکز صحی راه نیا فتن نخبه ترین شخصیت هایی مطرح که درهرزما نی ورژیم نیت شان ومبارزات شان تنها احقاق حقوق حقه یی  مردم فراموش شده یی بدخشان نه بلکه آرما ن شان رسیده گی یکسا ن به تمام توابع این کشوربوده صوفی محمد دروازی زمینه سا ز اصلی استقلال این کشوربوده.

محمد طاهربدخشی ویارانش برای اولین با ر فریا د عدالت خواهی ومسا وات را در سطح کشور برضد حکومت جلاد وخونخوار آنزمان بزبان آورد.

احمد شاه مسعود فرمانده مقتدر ومردمی ترین نیرو را درمقا بل تها جم سرخ رزمید  وهمچنان ده هاشخصیت ها یی دیگراعم ازشاعران وسیا ستمداران وعلما که جلوه یی زیبایی شها مت وفدا کاری را مثال اند میتوان نام برد.

پس بیایید شها مت مهارت وپیروزی جوانان ولسوالی رنج کشیده یی واخان را به ( فال نیک ) بگیریم این پیروزی را نه انجام بلکه ایجادروزنه یی امید راه روشن رسیدن به قله هایی بلند موفقیت است  که الحمد الله درشرایط کنونی رسیدن جوانان بدخشانی بعیدنیست .بجاست ایشا ن را پیام آوران وحدت بین همه مردم بدخشان عزیزبخوانیم .

/ 4 نظر / 23 بازدید
محسن

درود بر مردان بزرگ کشور دوست و برادرمان.. شاد باشی[گل]

حشمت

به شما این موفقیت نیزتبریک میگویم واقعا افتخاربه شما وبه مردم وطن میباشد وشما میتوانید الگوی این فخرباشید وآن را انعکاس بدهید خدایارتان

بهارسامان زاد

موفق باشید عزیران پامیرزمین