عيد مبارک

                    بخوان ، بخوان

 

و به نوای دل هر دردمندی عید را برایش مبــــــارک باد بگو

آی کوشش کنی آهنگ دل مردم را به خاطر داشته باشی

نوایت دل انگیز تر باد

6jmcwhd.gif

/ 10 نظر / 8 بازدید
صبور

جشن تولد وبلاگ شمارا تهينت ميگويم

حق پرست مسکين

به همی شما سالروز برگزاری تاسيس صحفه انترنيتی شمارا مبارکباد عرض است

جمعه گل خوشپاک

من درمیان شهرتوتهنا شده بودم:تهناو؛دل شکسته؛ورسواشده بودم شب هازخیال تونیاسود دوچشمم: اندرطلب ات دست تمنا شده بودم شاعرنشدم؛شعــرشدم چون غزلناب: جاربه لبت گشته وزیباشده بودم یک صبح نهادم قدمم سوی حریمت: دیدیکه چه شوریده وشیدا شده یک لحظه نشستم به کنارتوبه چشمت: لیلی وش؛وشیرین وزلیخاشده

جمعه گل خوشپاک

ای!عـــعععععععععشششششق مناســـب ترین کلمه :خــــداوند زیبـــــاترین :کلمه :عـــــشق ؛پراحاس ترین کلمه مــحــــــــــــــبــــــت پـــرمعنا ترین کلمه :گـــــناه؛عـــــالی ترین کلمه دوســــــــــــتی. تــــــلخ ترین کلمه :جــــــــدای،دردنــــاک ترین کلمه،خـــیانت،وبدترین کـــــــلمه تــمســــــــخـــــــــــــــر.

جمعه گل خوشپاک

توســـطه جمـــعه گل خوشـــپاکی __________________________: آیاتقدیرمن این خواهدبود؟ردوها درجاده دلتــــنگی نشسته وافسوس،تورا میخورم.درختان،جاده زنده گیم درحال خشک شدن هســـتند.افسوس که تودرکنارم نیستی،افسوس که سرنوشت برای ماجدای رارقم زد،هرچه بدوم،بدوم تودورترمیشوی.گفتی مه بدون توخوشبخت خواهم بود،اما..!!!

جمعه گل خوشپاک

توســـطه جمـــعه گل خوشـــپاکی __________________________: آیاتقدیرمن این خواهدبود؟ردوها درجاده دلتــــنگی نشسته وافسوس،تورا میخورم.درختان،جاده زنده گیم درحال خشک شدن هســـتند.افسوس که تودرکنارم نیستی،افسوس که سرنوشت برای ماجدای رارقم زد،هرچه بدوم،بدوم تودورترمیشوی.گفتی مه بدون توخوشبخت خواهم بود،اما..!!!

جمعه گل خوشپاک

نوشتم نامه عشقم به کوه دوست بی فرستم:اللهی کور،وکرگردی نه بینی خیری حسنت را.کشیدم ناله ها ازعمق قلبم:که پاس دوستی برمابقانیست.

جمعه گل خوشپاکی

شعله های قلب من درآسمان خواهدرسید@ ای عــــشق،توراچگونه تصورکنم.داد،وجورت راباکی بیان کنم.سوز؛ سازت زاچگونه تعمل کنم..ج.دم تشنه دیدارتوست،لحظه های تهنای را،اندوه،جدای راباکی شریک سازم.هنگامیکه به چشمان تونظر میکنم ذره مــهــرو،وفادرچشم تونمی بینم.ای آنکه توراخواب آرامش نیست.رحم وبخشش راستم میدانی.