قابل توجه

خوانندگان محترم این نشریه !

چندی قبل نسبت مشکلاتی تخنیکی که درین نحوه سیستم انترنیتی به وجود آمده بود ، شخصی که عضویت این نشریه راداشت با سوء استفاده ازعضویت برخی امکانات سیستما امنیتی رادراخیتاردزدان انترنیتی گذاشته بود ، وبا استفاده ازفرصت اشخاص حسود ، بداخلاق ولامذهب که چهره های آنها کاملا شناسایی گردیده اند ، به آدرس های بزرگان مذهبی ، افراد واشخاص ناسزا ودشنام ارایه نموده بودند.

اداره نشریه درنخستین روزها داخل اقدام گردیده و توانست دوباره سیستم را احیا نماید ، ازهمه عزیزان که وارد این نشریه شده اند وچنین مواد لجاجتها را که توسط گروه خاصی نوشته شده را ، خوانده اند ، امیدواریم آنرا نادیده گرفته باشند.

اداره نشریه برخی تغیرات را درنحوه سیستم کاری خود به وجود آورده که انشاالله دیگرتکرارنخواهد شد. گردانده این نشریه نیزبه دلیل غفلت درامورکاری ازپیشبرد این کاربرکنارگردیده وقراراست تغییرات دیگری نیزدربخش کارگردانها نیزبه وجود آید .

 اگردوستان ازلینک های پیام ها دریافت شده که ازسوی قشرخود خواه ، جاه طلب ، وجنون زده درصحفات گذاشته شده بود وسبب رنجش دوستان و خوانندگان شده باشد ، اداره این نشریه ازنام این نشریه پوزش میخواهد.

اداره رسانه زیباک پامیربدخشان

/ 0 نظر / 135 بازدید