خلیفه گلزار سنگلیجی شاعر نام آور زیباک

دادخواه

از جمـــــــال روی خـــوبان زار و نالانیم ما

چون مریض عشقیم و جـــــویای درمانیم ما

همچو مجنون هرزمان بی خان و بی مانیم ما

                                      کلب درگاه و سگ ..................خاینم ما

بی خبر بودم که دل را از بـــرم دلداربرد

عقل و هوش و فکر را آن جادوی ترّار برد

جسـم را غارت نمود وجمــله را یکبار برد

                                           حالیا یک پیکر بی روح و بی جانیم ما

ای عزیزان عشق بازی کارهای خام نیست

هرکسی عاشق شود اورا به دل آرام نیست

عاشقان را درجهان پروای ننگ و نام نیست

                                              در قطار عشق بازان ، رند رندانیم ما

من که گلزار ضعیفم هستم در دام بلا

میکند مـرغ دلم از دست دلبر ناله ه

اگر نسازد چــاره هجران را جانان دوا

                                     روز محشر سخت گیرو و داد خواهانیم ما

/ 0 نظر / 10 بازدید