غزل زيبای از آغای باقری

       Your Image Thumbnail

                                         

عقاب یمگان

  سید گوهر باقری

ایا وارسته مرد آهنین عـــــــــــزم خراســـــــانی

ایا سیمرغ قاف آرزو خـــــــــــورشید یمــــگانی

بلند آوازه تاریخ شهـــــــــــــامت آفرین دهـــــــر

ز مکتــــب خانۀ حـــــلاج گرفتی درس قــــربانی

زتوحماسه هایی جــــاویدان درسده ها باقیست

ایا خلوت نشیــــــــن عالم اســـــــــــــرار یزدانی

به استغنا تو ره بردی بنــــــازم عشــق و ایمانت

سلام ای حجت آرمــــان گرا، ای پیرکیهــــــــانی

حکیم و شاعــــــر دانا، ره و رســــمت گرامی باد

توخودگفتی به کوهستان رسیدم من به سلطانی

سراپا با حـــــــوادث بسته بود آن عمـــــر پربارت

نکردی پشت همت خـــــــم به هـر دربار ظلمانی

نمودی بار بار آری طـــــــــــــــــواف خــانه حق را

بکـــــــــردی خـــاک آن درگاه را نقش پیشــــانی

نه آن شمعی که خاموشت کندهرسرسری بادی

چنــــــان خورشید در ادوارها پر نــــور و رخشانی

 

 

Your Image Thumbnail

/ 1 نظر / 39 بازدید
محمود

سلام خيلی قشنگ بود به کلبه ما هم سر بزن.