خداپناه (نوید)از بخشداری زیباک بدخشان

5zr11eh_th

 

اندو جانگداز

 کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
فــــــــــرجام این تظلم بی عتبار چیست

در خــــــون نشسته قامت نستوه کشورم
یا رب علاج این ستم بی شمــــار چیست

این در کمین آن نگــــــر آن در کمین این
فر جام این جهالت و این گیرو دار چیست

کومــــادری که داغ پسر نیست در دلش
کو داغ بر دلی که نگوید قرار چیست ؟!

ای آنکه آه خلق به کیوان رسانده است
دانی مــــــــگر رضایت پروردگار چیست

در پای غیرگوهــــــــــر ناموس این دیار
افگنده یی چو خاک و ندانی که عارچیست

عمــــــــریست درجهنم غم زیست میکنیم
تدبیر این شقاوت و این حـــــال زار چیست

راحت مجـــــــــو " نوید" از این مجمرنفاق
راحت کجــــــاست امن کدام و قرار چیست

/ 0 نظر / 9 بازدید