نخستین شعر به زبان ( سنگلیچی )

 

    

قصد نساک

 

نیرفرشاک مه من آفزوغسیا

فهی پریشان ما ،

سه فهرازگپ داک

ته به ای غیژن

ثه لاج کنن،

ای وخت تورکی  

ام ثه فریوه

توه ممبه کود.

هزه وخی قصد ستفه نسن .

 

برگردان شعرسنگلیچی به دری

 

گرفتن قصد

 

دل من امشب غرق غصه است

بسیار ناراحت هستم ،

ازبلندا و درازی زمان

به تو میگویم

چه چاره کنم ،

ای زمان تاریک

این چه نیرنگ است

برای من انجام دادی

من قصد خودرا خواهم گرفت .

 

خلیفه دولت بیک سنگینپور- فلخمدیک سنگلیچ زیباک

برج حوت سال 1387خورشیدی

 

/ 0 نظر / 52 بازدید