ماهر وشعر های او

نباید شکست

 

 

بازوی    ارباب   بیداد  و  ستم   باید شکست

گر قلم از خود  سری  در  دست  عمال  ستم

بی   گناهی   را   نباید   متهم    باید  شکست

دست  هر  کس  حامی   بیداد  شد  باید  برید

پشت هر کس پیش ظالم گشت خم باید شکست

هر  کسی  در   راه   آزار  خلایق   گام   زد

پای او  را   در  همان  اول  قدم  باید  شکست

هر زمان از  فتنه  و  بیداد  حق  منکوب  شد

پای   باطل  را  بکوشش  لاجرم  باید  شکست
ای غنی از خلق مسکین دل شکستن کی رواست

از  دل  غمگین   مردم   قفل  غم  باید  شکست

هر درختی خشک و بی حاصل شد و بی برگ وبار

گر چه  روید ((ماهر))  از  باغ  ارم  باید  شکست

 

 

بنده زرنیستم

 

بندی   ارباب   زور  و  بنده   زر   نیستم

نا   توانم   لیک    تسلیم    توانگر    نیستم

زاده   اندوه   و   دردم   کودک   مهد غمم

دست    پرورد   عذابم  ناز  پرور  نیستم

شیوه   افتادگی   آموختم    از   خاک   راه

گر چه در طبع  بلند  از مهر کمتر  نیستم

در بر  ارباب  ثروت  کی برم  دست  نیاز

متکی بر هیچکس  جز  لطف  داور نیستم

تا  دم   یاران    مرا  بخش  حیات  جاودان

در  پی  آب  بقا   همچون   سکندر  نیستم

تا که چون آئینه ام روشن ضمیر و با صفا

از  بد   اندیشان   بد  گوهر   مکدر نیستم

((ماهرا))  از  بس  نهفتم  آتش  غمها  بدل

سینهء من در خروش آمد که مجمر نیستم

 

 

دوغزل ازشاعرعزیز ماهرصاحب

/ 0 نظر / 10 بازدید