ارسالی زلمی جان

Будем меньше жаловаться и постараемся сделать большее на что

мы способны  

 

از زندگی کمتر شکایت نموده،و کوشش کنیم هر آنچه در توان ما است، آنرا عملی بسازیم!

/ 0 نظر / 3 بازدید