زیباکستانیها در حال تماشا ی مناظر منطقه شان

6613ig7.jpg

از چپ به راست

معلم صاحب دادعلی خان ،‌ آقای کمال ناصر همیار ،‌ کاکا پاینده محمد خان ،‌ آقای دکتر ملک

نماینده بازمحمد و موکی صاحب مرادبیک خان

/ 5 نظر / 11 بازدید

نعمت بيگ و امين الله

سلام خود را ما به همه مردم زيباک تقديم ميکنيم و صحت اوشان را ميخواهيم

همه تان سبز

سبز باشید قوم های زیباک

سميع

مردان خوب بدخشان سلام به شما باد

محمد ستار اکبرزاده

من با همه شما سلام و سلام عليکم مي گوي