شماری ازروشنفکران عزیززیباک واشکاشم ، مطلب خیلی تند وشدیدالحنی را به نشانی شماری ازافراد خاصی به اداره نشریه جهت نشر فرستاده اند که ازحسن نظرشان سپاس شده ویادداشت را خدمت شما عرض میکنیم که قرارذیل است:

 

 

 

دوستان وعزیزان زیباکی واشکاشمی  !

 

مطلب ارسالی شما درخصوص یکعده باشندگان به گفته شما (نامطلوب) آن منطقه در(9) صحفه تائیپ شده که حاوی امضای شما بود بما رسید ، آنرا به دیگردوستان اعضای رسانه درمیان گذاشته وشریک ساختیم ونکات اساسی آنرانشانی وملاحظه کرده وروی آن بحث شد.

اداره این رسانه مطابق پالیسی نشراتی خویش آزادی اندیشه وبیان را احترام وارج گذاشته وهماره روی این اصل تاکید دارد ، آنچه درمطلب ارسالی شما نگاشته شده بود ، به استثنایی چندمورد آن دردیگرموارد با شما کاملاهمنوایی شد ودست اندرکاران نشریه مطالب ارائیه شده شمارا موجّه دانستتد ، اما بنابرشگردهای ( وطنی ) که ما وشما میدانیم ودست وزبان ماراهمین مسله بسته است ، با تاسف نتواستیم به قول معروف " بالاتف کنیم " وناگزیزشدیم به خود سانسوری که طرفدارآن نیستیم دست بزنیم ، ما وشما همه نیک میدانیم که کاسه صبراندیشمندان سرزمین ما نیزدرخصوص این رویدادها سالهاست که لبریزشده است .

مطلب فرستاده شده که حاوی شدید ترین انتقاد ها واگرآزرده نشوید شدیدترین دشنام هابودکه ازنحوه عملکرد شماری از( افراد ) وچهره ها چون (    ) ...نام برده شده ویکایک ازاعمال وعملکردها وبه گفته شما خیانت وجنایت های آنان بازگو شده وازافراد واشخاص مشخصا نام برده شده است .

گرداندگان اداره ( زیباک پامیربدخشان ) ضمن احترام به کرامت انسانی هرکس نتواست تمام مطلب ارسالی شما را به نشرسپاردکه ازین بابت پوزش ما راقبول فرماید.

ما درخدمت شما خواهیم بود ومیتوانیم مطالب خوب وقشنگ شمارا به نحوه شایسته آن انعکاس دهیم

/ 2 نظر / 93 بازدید
اسد الله حمیدی

من نامت زیاد شنیده بودم اما جناب عالی از نزدیک ندیده بودم اما

اسد الله حمیدی

من نامت را زیاد شنیده بودم اما چهره مبارکت را ندیده بودم ولی وقتی دیدم تاسف کردم و با خود گفتم ای کاش این چهره را هرگز به چشم دیدم. یعنی پلید ترین انسان کره زمین یافتم آغا