يک غزل از معلم بصير باشنده اشکاشم

ازدفتر طلوع صبح امید

 

بهار

 

بهــــــــارگلفشان آمد خـــــوش آمد

سرورجــــــــــاویدان آمد خوش آمد

به تن کرده زمینهای جــــــامعه سبز

نوای بلبــــــــــــــلان آمد خوش آمد

صدای نغمه مــــــــــرغان بلند است

چمنهـــــــا گل نشان آمد خوش آمد

بریزد قطره ها از ابر تیــــــــــــــره

فــــــــرود از آسمان آمد خوش آمد

خـــــــروش و شرشری هر آبشاران

به هر جـــــوی روان آمد خوش آمد

رسید هنگام عیش و شادمــــــــانی

زبانها در بیـــــــــــان آمد خوش آمد

نمایم سر به پابوس اش عـــــزیزان

قدومش در میــــــان آمد خوش آمد

چــــــــــــراغ نور دلها گشته روشن

صفای در جهـــــــان آمد خوش آمد

بگفتـــــــم واقعیت وصفش سراسر

" بصیر" طبع ات روان آمد خوش آمد

معلم بصیر گلدره ای

/ 0 نظر / 4 بازدید