غزل از شاعر زيباک استانی

سیدباقر شاه (پامیرپور)

قلم

قلـــــــــم از زبان گشاید به بیـــــــان انتقـــــادی

برشش بود فراتر زبیــــــــــان هر جـــــــــــــــلادی

قلم ار به روی کــــــــــاغذ بدهد زهرچه مــــــاخذ

بتـــــــــوان مثال کردش به گــــــــلوله صیــــــادی

قلـــــــــم و زبان حـــــکمت چو رسد به شاعـــــــــر

به خدا که هر حریفش بشود چو شخـــص عادی

مکنیــــــــــــد ستیزه هرگز به قلم و اهل دانش

به قضاوت عوامان نکیند اعتمــــــــــــــــادی

/ 2 نظر / 9 بازدید