غزلی از خسرو زيباکيان

 

منطق زمان

 

 

کــــــاش اشک این مردم بحر ِبیکران میشد

تا ستمگــــــران هر جا جمله غرق ِآن میشد

کاش آه مظلومان ، همچــــو تیر ِ از عبرت

جا گــــــزین در بطن ِقلب ِظالمــــــان میشد

کاش دردی پر دردی سر کشد ازاین عـــالم

تا که درد ناچــــــاران درد ِآسمــــــان میشد

کاش خــــــانهء ظالم ، با همه چیـــزی دارد

واژگــــــــون از مبدا در همه جهـــان میشد

کاش دست جنـگ افروز یا که خایین ِملــّت

قطــــــع از دو بازواش در همه جهان میشد

کاش مادر ِمهیـــــــن مینمود فــــــــــرزندی

تادرعرصهء فرهنـــــگ مرد قهرمان میشد

کاش قشر روشنفکــــر از تمــــــام ِملیت ها

متحـــّــد ویک پـــارچه در رهء روان میشد

کاش عقـــــــــــل ِهر آدم می فهمید این معنا

تا که حل ِ هر مشکـــل ساده تر از آن میشد

کاش منتشر سازد هر کس گپ ِاین شعـــــر

تاکه گفتهء "خــــســـرو" منطق ِزمان میشد

/ 0 نظر / 9 بازدید