سخنان گهر بار امام شمس الدین محمد

TinyPic image

  آن خطاط سه گونه خط نوشتی

یکی را خود خواند و لا غیر
یکی را هم خود خواند و هم غیر
یکی را نه خود خواندی و نه غیر 

  آّن[خط سوم]منم.........شمس تبريز

TinyPic image

/ 0 نظر / 5 بازدید