فهیم فرند

باغ زيتون


پس از اين بهار آيد، من و باغ‌هاي زيتون

غزلي به سرو دارم، سخني به بيد مجنونسر و پاي سبز كرده به تنم درخت ناژو

به جز از سروده‌ي قد، به دلم نمانده مضمونخبر آمدست ياران كه بهار عشق آيد

هله عاشقان! بر‌آييد، برويم سوي هامونبرسيده كارواني سوي شهر ما ز كعبه

ز حرير عشق و نوروز، ز فرشته و فريدونبه هواي او سحرگه، چو روم به روستايش

شده‌ام به قاف‌ گويي به تمام عمر افسونبه دمي كه داغ خود را بكند فلك نمايان

دل آسمان بگيرد به شفق ز سينه‌ام خون

/ 1 نظر / 16 بازدید
رهسپر

خوب است !