ز یبــــــــــــــــاک

در گستره هنر و فرهنگ

ازدکتورشمس علی شمس
نویسنده : گروه نویسندگان - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱۱

            آزادی و زنجــــیر

 

 

دلالان خط تقســـیم آزادی وزندان

لگام رخش نومیدان آزادی ملکم را

به زندان زاد،

         زندانبان،

                     زندان کیش،

                       بســــپردند!

تیاق آن شبان رمۀ آزادی مارا

               به نســـل گرگ بخشـــیدند!

طناب پای مرغ نوزبان بیشه آزادی شهرم

             به چوب آشیان جوجه های باز بر بســــتند!

یکی پیمانه تخم گندم کزخانۀ دهگان همسایه

به صد زخم زبان، اش

               قرض بگرفتیم

به خاک سنگلاخ بستــرسیلاب زرع اش کرد

                            آن صـــیاد

                  آنکو از زمین وقلبه وشدار بیزارست

حقیقت را زبان کردند وبنیاد ش به حلق حاکم انکارپیوستند

 

دیگرآزادی زندانی یی افکار

به لفظ دانه زنجیرواستد لال زندانبان آزاد ست،

دیگرآن بره های رمۀ آزادی کشــــور

به حیاط بیابان همان گرگان

                    " همان شبان"

                     آزادند

مگرازحیطۀ چشم شبان گرگ آیین-

                          - گام بگرفتن-

    گناهی با سزایی کشتن وبریان گشتن                      برتنورخشم گرگانست!

دیگر آن مرغ آزادی

به پروازخود آزاد ست

مگرفرمان پروازش به لای آن گره های طناب پای او-

                              - کو بسته برآن آشیان بازپارینست.

زمین ومزرع دهگان سبزد،

                       دانه گیرد،

                      پخته گردد درفصول سا ل

اگرسیلاب خواهد دانه گندم بسبزد برزمین امسا ل

حقیقت جلوه خواهد کرد برمیدان عشق انتظاران گلو بربستۀ تاریخ

اگرکتمان وانکارزمان

                            اقراررا برچاه نیا ندازد!

دیگرتا دانه زنجیربرمنقارآزادیست

طیورپای بند شهر

نوای بردگی سرمیدهد

                           برشاخ آزادی

 

دیگرآنجا که زنجیرست وآزادی

مرا آزاد خوانی

                  یا که زندانی؟؟؟!!!

 

اشکاشم – بدخشان

 

ششم قوس 1386

 


comment نظرات ()