ز یبــــــــــــــــاک

در گستره هنر و فرهنگ

» قابل توجه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٩/٧/٢٦ :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» پوزش خواهی :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» نازکمیرشهید حادثه سالنگ اشکاشم :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» شهید رستم خان یکتن ازفعالان سیاسی و ازچهره شناخته شده زیباک اشکاشم :: ۱۳۸٩/۱/۳
» زندانی شدن یک تن وشهادت چارنفردریک توطیه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» رستم خان شهیدی حادثه سالنگ ویکتن ازفعالان سیاسی بدخشان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» سیف الله افسرشهید باشنده اشکاشم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» فروغ فرخزاد :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» میرسعید سعید زیباک بدخشان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» مولانا جلال الدین درباره عاشورا :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» کمال ناصرهمیار :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» شفیع کدکنی :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» نوروز دربدخشان :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» اظهارتاسف :: ۱۳۸۸/٩/۱
» ده بهترین شاعر :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» خلخان زیباک ، نزدیک زیارت دیوان شاه :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» ۱۳۸۸/٦/٢٢ :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» خلخان زیباک برج حوت 1386 :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» فتح نوشاخ یا فال نیک :: ۱۳۸۸/٦/۱
» پلنگان درشعرشاعران بدخشانی :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» پلنگان پامیرکه به قله بلند نه شاخ صعود کردند :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» عقابان پامیر به نوشاخ صعود کردند :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» دولت بای یمگانی با شعروموسیقی اش :: ۱۳۸۸/٥/٧
» پیام یکی ازدوستانی خوب و همکارما درکویت :: ۱۳۸۸/٥/٤
» استاد لایق شیرعلی شاعرنام آور ما :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» ۱۳۸۸/۱/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» بیژن کودک زیباکی :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» خلخان حوت 1387خورشیدی :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» صلوات برمحمد :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» نخستین شعر به زبان ( سنگلیچی ) :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» نیرنگ ها ودام و مشکلات ما :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» جیحون کودکی از روستای خلخان زیباک :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» ماهر وشعر های او :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» نخستین مطلب به زبان سنگلیجی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» شعری ازآقای محمد اسماعیل خراسانپور :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» نامه یک دوست همرایک مشوره سودمند :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» یک عزیز دیگر نیز درگذشت :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» درگذشت بیک جان باطنی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» سخن نخست :: ۱۳۸٧/۸/٢٧
» عربشاه جوان با استعداد :: ۱۳۸٧/۳/٥
» درود _ برگردان شعر سعدی از عربی به فارسی :: ۱۳۸٧/۳/٤
» ۱۳۸٧/۳/٢ :: ۱۳۸٧/۳/٢
» زندگی گویی ز دنیا رخت برست است :: ۱۳۸٧/۳/٢
» گل سرخ و دیدار :: ۱۳۸٧/۳/۱
» یک دسته گل برای تو !! :: ۱۳۸٧/۳/۱
» ۱۳۸٧/٢/۳۱ :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» زیبق یا زیباک در آثار دانشمندان :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» خسرو زیباکیان - به مناسبت روز مادر :: ۱۳۸٧/٢/٢٥
» حسنک وزیر قهرمان شهید اسماعیلی :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» زبانهای کشور :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» یا مولانا :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» عقاب سر زمین پامیر :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» به سوی افق های دور :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» زیباک یک جوان نازنین آن :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» چه آغازی چه انجامی !! :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» فهیم فرند :: ۱۳۸٧/۱/۱٩
» اصل بیگم منظر شاه آرا :: ۱۳۸٧/۱/۱٩
» خداپناه (نوید)از بخشداری زیباک بدخشان :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» خلیفه گلزار سنگلیجی شاعر نام آور زیباک :: ۱۳۸٧/۱/۳
» نو روز تان همیشه پرگل باد _ نوروز مبارک :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» فراق :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» اقدام نابخردانه وزارت مخابرات :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» از زبان یک جنرال بخوانید :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» زیباک خلخان بدخشان :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» زیباک - ده بالا :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» تارنگار ( اشکاشم خانه فرهنگ ) از نشرات بازماند :: ۱۳۸٦/۱٢/٤
» زیباک خلخان تصویر سی سال قبل یک جوان خلخانی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» دره ای زیبایی (ریدخود )زیباک :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» آیا ناصرخسرو بلخی هم مجازات نقدی خواهد شد؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» آقای فرهاد « خاموش » ! عروسیت مبارک :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» غزل زيبای يک فارسی دوست :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» رودکی بزرگترين افتخار جامعه اسماعيلی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» در نبود بيرنگ کوهدامنی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» دکتورشمس علی (شمس) :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» اسماعیل خراسانپور :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» زيباک و يک چهره درخشان آن :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» يک موفقيت بزرگ به زيباکستانی ها :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» جوانی از زيباکستان :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
» شاه عبدالله بدخشی و يک اثر او :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» سمبول زيباک پامير بدخشان :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» دکتر صاحبنظر مرادی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» جمعه گل از واخان بدخشان :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» چند رباعی از دانشمند بی نظير اسماعيلی ابن سينا بلخی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» الفبا تاجکی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» يک دسته گل برای تو :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» شمع ها به مزار دوست ! :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» شعر درواز - از شاعر نام آور آن :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» قصیده ای زيبايی از حضرت پير ناصر خسرو :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» باز هم به مناسبت همان جنايتی که در واخان شده بود :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» سخنی در خصوص امام علی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» دنباله جريان انعکاس تجاوز گران - به ناموس وطن - :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» کودک به تو نگاه ميکند !! ؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» پرواز به سوی افق های روشن .... اما ؟؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» اهدا به رسانه زيباک پامير بدخشان :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» غزلی از خسرو زيباکيان :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» غزلی از خسرو زيباکيان :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» به پيشواز جشن فرخنده سده :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» استاد شاه ولی ولی معروف به ولی ترانه ساز در گذشت‏ :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
» عيد مبارک :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» ۱۳۸٦/٩/٢٢ :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» ۱۳۸٦/٩/٢٢ :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» به مناسبت سال حضرت مولانا :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» گزارش واقعی از یک جنايت کلان :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» ابعاد شخصيت ناصر از ديدگاه يک دانشمند کشورما :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» ازدکتورشمس علی شمس :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» نوشته ای دانشمند فرزانه آقای ميرزايی :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» غزل از شاعر زيباک استانی :: ۱۳۸٦/٩/٧
» چرا زبان فارسی را دوست دارم؟ :: ۱۳۸٦/٩/٧
» استاد مومين قناعت :: ۱۳۸٦/٩/٧
» برسد به ارواح استاد علی داد امینی :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» ابراز تسليت :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» پيام همدری نشريه اشکاشم خانه فرهنگ :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» دو رباعی در سوگ شهيداستاد اميني :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» ابراز تسلسيت :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» بدخشان تاجکستان :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» يک شعر بلند زيباک :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» شعری خوبی در وصف زيباک :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» شماره از اهالی شريف زيباک ( روستای خلخان ) :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» طرح زيبايی ادبي از ابوعلی بيژن خلخانی :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» يک غزل از معلم بصير باشنده اشکاشم :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» تغيير لوگوی رسانه زيباک پامير بدخشان :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» دو شعر بلند از آقای محمد الله ناب :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» آقای پاییز تیرما دو شعر از او :: ۱۳۸٦/۸/٦
» محسن حسن سمنگانی و يک غزل زيبايی او :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» برگی در خصوص مولانا و احمد ظاهر :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» يک رباعی عارفانه از صاحب ديوان شاه مشهور به شاه قلندران :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» تحليلی بر اوضاع سياسی کشور :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» عید مبارک :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» برگه ای از کتاب افسانه های تاريخی ناصر خسرو :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» نظر زاده اشکاشمی يک شعر در وصف اشکاشم زادگاه اش :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» نظر زاده اشکاشمی شاعر و نويسنده :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» زيباکيان غزل ( حسرت گفتار) :: ۱۳۸٦/٧/۱۱
» آقای غلام علی -خليفه از واخان :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» زبياک - بچه های خلخان :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» غزل زيبايی از آقای درياباری :: ۱۳۸٦/٧/٩
» طرح زيبايی ادبی :: ۱۳۸٦/٧/٩
» بزرگداشت رودکی :: ۱۳۸٦/٧/٩
» چهره ماندگار :: ۱۳۸٦/٧/٥
» پرشین بلاگ ( خبرنامه ) :: ۱۳۸٦/٧/۳
» يک شعر انتخابی :: ۱۳۸٦/٧/٢
» خراسانپور ( یک غزل ناب ) :: ۱۳۸٦/٧/۱
» زیباک پامیر بدخشان ( آگاهی نامه ) :: ۱۳۸٦/٧/۱
» یک مژده فرهنگی :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» ابعاد زندگی حافظ :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» آماده انتحار :: ۱۳۸٦/٤/٢۱
» انتخاب از دفتری شعری منطق افکار :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» ۱۳۸٦/٤/۱٤ :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» فرستنده آقای عرب شاه خان :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» طرح زیبای از ابوعلی بیژن :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» ميراثهای کهن اجداديی ما :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» قانون های زندگی کردن :: ۱۳۸٦/٤/٧
» مطلبی به زبان وخی :: ۱۳۸٦/٤/٧
» غزل زيبای از آغای باقری :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» لحظه ای ديدار :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» نخستین امام ، نخستین مسلمان :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
» غزل اظهار نظر :: ۱۳۸٦/۳/٦
» زیباکستانیها در حال تماشا ی مناظر منطقه شان :: ۱۳۸٦/۳/۳
» تصویر های از منظره های زیبای زیباکستان :: ۱۳۸٦/۳/۳
» سخنان گهر بار امام شمس الدین محمد :: ۱۳۸٦/۳/۳
» چند آموخته :: ۱۳۸٦/۳/۱
» ۱۳۸٦/٢/۳۱ :: ۱۳۸٦/٢/۳۱
» به بهانه روز معلم :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» يافته های تازه در خصوص پیر حکیم ناصر خسرو :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
» ۱۳۸٦/٢/٢٤ :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
» برگشت سالم آغای سادات :: ۱۳۸٦/٢/٢۳
» ترس یک کودک :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» بخش از پايان نامه تحصيلی يک دانشجو ی روزنامه نگاری :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» شعر جاويدانه تا هميشه :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» ۱۳۸٦/٢/۱٧ :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» ۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» ۱۳۸٦/٢/۱۳ :: ۱۳۸٦/٢/۱۳
» ۱۳۸٦/٢/۱٠ :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» دو غزل از خسرو زیباکیان :: ۱۳۸٦/٢/٦
» پژوهش در اندیشه های ناصر خسرو :: ۱۳۸٦/٢/٦
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: ۱۳۸٦/٢/٥
» چند تصوير از زيباک بدخشان :: ۱۳۸٦/٢/٥
» شعر ی از آقای ج : جویا باشنده زیباک بدخشان :: ۱۳۸٦/٢/۳
» غزل زيبای از آقای کريم برزنگی هموطن عزيز ما در کشور کانادا :: ۱۳۸٦/٢/۳
» در خصوص مسايل ملی :: ۱۳۸٦/٢/۳
» طرح رهبر ليبی معمر قذافی :: ۱۳۸٦/٢/٢
» ۱۳۸٦/٢/٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢
» ۱۳۸٦/٢/٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢
» به مناسبت بهار سال نو :: ۱۳۸٦/٢/٢
» به بهانه جشن سده :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» غزل از دفتر شعری منطق افکار خسر وزیباکیان :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» ۱۳۸٥/۱٢/۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» غزل :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» اندز های سود مند :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» ارسالی زلمی جان :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» ارسالی زلمی جان :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» حسنک وزير که به جرم اسماعيلی بودن به چنين سرنوشت دچار شده بود :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» قطعه ای زيبای از بزرگترين شاعر زبان ما :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» غزلی ناب از يکی از پيشتازان شعر دری در بدخشان :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
» نخستین مطلب به زبان منجی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٥/۱٠/٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» پایان نامه تحصلیی یک دانشجو ی دانشکده ای روزنامه نگاری دانشگاه کابل :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» شبگیر شاعر نام آور شعر فارسی در کشور ما :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» شعــــــــر امــــــــروز زيبـــــــــــاک :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» به مناسبت 2۵برج قوس شب آغاز چله بنا بر تقویم محلی مردم پامير ستان :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» ۱۳۸٥/٩/٢٦ :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» کبگ دره اسیک درفاصله خلخان زیباک بدخشان :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» شعر بلندی از یک شاعر توانای کشور :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» معرفی يکی از پيشتازا ن عرصه شعر در بدخشان :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» ۱۳۸٥/٩/٢٠ :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» نخستين مطلب به زبان وخانی :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» ۱۳۸٥/٩/۱۸ :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» مقـــــــــــاله ها ، گــــــــزارشها و تحـــــــلیل ها :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» گزيده های از مجمو عه های شعری خسرو زيباکيان :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» ۱۳۸٥/٩/۱۱ :: ۱۳۸٥/٩/۱۱